Политика за лични данни

Въведение

 • Нашият сайт/онлайн магазин е организиран така, че по принцип да позволява да ни посещавате в Интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация.
 • Настоящaта Политика за лични данни (Privacy Policy) обяснява какво правим с Вашите лични данни от момента, в който се регистрирате на www.ealife.bgили станете клиенти на „Зелен буркан” ЕООД и след прекратяването на нашите взаимоотношения. 
 • Тя описва как събираме, използваме и обработваме Вашитe лични данни и как, правейки това, ние спазваме законните си задължения към Вас. Вашите лични данни са важни за нас и ние се ангажираме да ги пазим и да защитаваме правата Ви.  
 • За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но без да се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) („GDPR“), компанията отговорна за Вашите лични данни е „Зелен буркан ” ЕООД с адрес и седалище: София 1404, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади 409, бл.73, вх.А, ет.6, ап.23
 • Настоящата Политика за лични данни представлява едностранен акт от наша страна и си запазваме правото да го променяме, за което ще бъдете уведомени своевременно.
 • Ако не сте удовлетворени, от който и да е аспект от нашата Политика за лични данни, имате право да упражните законните си права, които сме описали по-долу на приложимите места.

 Декларация относно политиката по защита на личните данни

 • Настоящата Политика за защита налични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от „” ЕООД и е нераз Зелен буркан делна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с Зелен буркан ” ЕООД чрез използване на сайта www.ealife.bg.
 • Зелен буркан ” ЕООД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на физическите лица,  чиито лични данни Зелен буркан ” ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Тази политика се прилага по отношение на всички физически лица клиенти, потребители, контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на ,,Зелен буркан ” ЕООД и/или техни представители, както и други заинтересовани страни (напр. лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; лица, ползватели на Интернет сайта и онлайн магазина на Зелен буркан ” ЕООД и др.).

 Какви лични данни събираме

 • „Зелен буркан” ЕООД събира и обработва данните единствено на регистрирани потребители
 • Данните, които биват събирани са:

 • три имена
 • телефон
 • електронна поща
 • адрес за кореспонденция

 • „Зелен буркан” ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
 • В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, за обработване, ако решите да откажете да ни предоставите такива данни, може да не успеем да изпълним нашите договорни задължения или, в краен случай, да не можем да продължим с нашите търговски отношения

 Основания за събиране на лични данни

 • „Зелен буркан” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 в качеството си на Администратор и въз основа на:

 • Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 • на изпълнение на задълженията на „Зелен буркан” ЕООД по договор с Вас;
 • законово задължение, което се прилага спрямо „Зелен буркан” ЕООД;
 • за целите на легитимни интереси на „Зелен буркан” ЕООД или на трета страна.

 • „Зелен буркан” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
 • „Зелен буркан” ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 • „Зелен буркан” ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи.
 • „Зелен буркан” ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 •    създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви  идентифицира и предостави услугата;
 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

 Начин на събиране на личните данни

 • „Зелен буркан” ЕООД събира Вашите лични данни по следните начини:

 • създаване на профил за използване на услугата;
 • покупка на стоки от платформата.

 Съхранение на личните данни

 • „Зелен буркан” ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Зелен буркан” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • Дрежеството е приело политика за съхранение, защита и изтриване на лични данни, в която са разписани сроковете и начините на съхранение на лични данни. Вие можете по всяко време да поискате да се запознаете със сроковете за съхраниние на личните Ви данни.
 • „Зелен буркан” ЕООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
 • „Зелен буркан” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 Защита на личните данни

 • „Зелен буркан” ЕООД излползва следните технически средства за защита на личните Ви данни:

 • SSL сертификат, който криптира връзката между Вашето устройство и платформата;
 • Защита на клиентските профили чрез потребителско име и парола. 

 Права при събиране и обработване на личните Ви данни

Право на достъп

 • Вие имате право да изисквате и получите от „Зелен буркан” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • „Зелен буркан” ЕООД ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

 • Вие имате право да поискате от „Зелен буркан” ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.
 • Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните след въвеждане на потребителско име и парола.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

 • Вие имате право да поискате от „Зелен буркан” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Зелен буркан” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • „Зелен буркан” ЕООД не се задължава да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Зелен буркан” ЕООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

 • Вие имате право да изискате от „Зелен буркан” ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Зелен буркан” ЕООД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Зелен буркан” ЕООД да провери точността на личните данни;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Зелен буркан” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

 • Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Зелен буркан” ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Зелен буркан” ЕООД:

 • да поискате от „Зелен буркан” ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от „Зелен буркан” ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

 • Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „Зелен буркан” ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.
 • „Зелен буркан” ЕООД се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

 • Ако „Зелен буркан” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • „Зелен буркан” ЕООД не се задължава да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
 • Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

 • „Зелен буркан” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 • „Зелен буркан” ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
 • Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Зелен буркан” ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
 • За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „Зелен буркан” ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Зелен буркан” ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „Зелен буркан” ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
 • Ако не искате „Зелен буркан” ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като изпратите съобщение на този линк: https://www.ealife.bg/contact.

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ

 Наименование на администратор на лични данни

„Зелен буркан” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 203197685

Седалище и адрес на управление: София1404, р-н Триадица, ж.к.Манастирски ливади 409, бл.73, вх.А, ет.6, ап.23

Телефон: 0897 38 75 75

Електронна поща: milena.ivanovatm@gmail.com

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни

Адрес за кореспонденция: София, кв.Стрелбище, ул.Котленски проход-20, вх.2, ет.5, ап.3

Телефон: 0897 38 75 75

Електронна поща: milena.ivanovatm@abv.bg

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518